کلمه ی «گندم » یعنی « من بد هستم . »

یعنی برو تو خیابون بگو آدم گندم