این دو برادر برزیلی ساكن ریودوژانیرو در برزیل هستند و 14 ساعت از شبانه روز را روی همین دیوار اسراحت می كنند !
  
به روایت تصویر