اگه خواستید عکس خودتون به صورتی دریافت کنید که مثلا تو محیط هایی مانند ورد یا محیط های ساده تر بو صورت نقطه نقطه داشته باشید

برید اینجا