نه نه اشتباه نکنید
 این یه بازیه دبگس با حال و هوای تراوین
من امروز باش آشنا شدم
و هنوز بلد نیستم باش بازی کنم ولی به نظر با حال مباد

www.travians.com