تبلیغات
GO2fun - گندم و آدم و حوا

GO2fun

we are coming 4 u

کلمه ی «گندم » یعنی « من بد هستم . »

برابر برخی داستانهای غیر مستند میوه ی ممنوعه سیب نبود بلکه گندم بود که به بابا آدم گفت :   «مو گَندُم » .یعنی « من بدم .»  ولی او گوش نکرد و خورد و می دانید پس از آن چه شد .

 گویا لهجه ی مشهدی در آغاز روی بورس بود. ( شوخی کردم) 

 این ریشه ی عامیانه ی این  واژه است . حال تاریخ چه می گوید و سیب درست است یا گندم؟ داوری با تاریخ دانان و کارشناسان این رشته . من تنها در جهان واژگان نظر می دهم . /

نوشته: عادل اشکبوس